Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na http://eshop.kysuckemuzeum.sk/ pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje napr. v súvislosti s eshopom, Vašimi podnetmi, dotazmi a reklamáciami.
Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme?
Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01  Čadca, IČO: 36145076. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.
Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?
Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie. Spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás.
Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?
Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy (špecifikovanej v obchodných podmienkach), ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.  Ďalším právnym základom patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.
Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?
Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.
V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.
Okruhy príjemcov: Dodávatelia programátorských služieb, Orgány verejnej moci, Subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, Slovenská pošta.
Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?
Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.
Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené služby, sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.
Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.
V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobnú údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.
Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou:
·         Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
- prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
- aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
- komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
- ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
- že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
- že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
- odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
- či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás
- o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.
·         Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.
·         Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
- vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
- odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
- namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
- vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
- vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
- vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
- na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
- na splnenie zákonnej povinnosti
- na uplatnenie nášho právneho nároku
- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania
·         Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
- počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov
- pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
- my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
- budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
·         Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
·         Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
·         Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.
·         Právo namietať
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.
Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona  uplatniť blízka osoba.
Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na osobneudaje@kysuckemuzeum.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: Kysucké múzeum, 022 01  Čadca prípadne telefonicky 041/4321386. Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.
Ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov, e-mailová adresa: osobneudaje@kysuckemuzeum.sk.