Reklamačný poriadok

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie Kysuckého múzea so sídlom Moyzesova 50, 022 01  Čadca, IČO: 36145076, príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy (špecifikovanej v obchodných podmienkach) uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku (ďalej len ako „Kúpna zmluva“) prostredníctvom elektronického obchodu na stránke eshop.kysuckemuzeum.sk (ďalej len ako „eshop“) a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na eshope, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).
3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na eshope, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).
4. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na  eshop.kysuckemuzeum.sk a v sídle Kysuckého múzea, Moyzesova 50, 022 01  Čadca.

Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí
1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom – Slovenská pošta protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci neuplatní u Predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na eshope bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Článok III
Uplatnenie reklamácie a odstúpenie od zmluvy
1.   Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku
1.1 V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru.
Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom odporúčame vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
Podrobné poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy a podrobné informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku V. Obchodných podmienok Predávajúceho, ktorých znenie je uverejnené na eshope.
1.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo osobitne určený pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil,
c) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, kníh a pod.
d) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
1.3 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
a) ak kupujúci neprevezme tovar zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v ňou stanovenej odbernej lehote,
b) ak si kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru osobný odber a kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom, resp. dohodnutom náhradnom termíne, najneskôr však do 30 dní od uzavretia zmluvy,
c) kupujúci nezaplatil zmluvnú cenu,
d) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia kupujúcemu, pričom je postačujúce doručenie formou e-mailu.

2. Uplatnenie práva na výmenu alebo opravu (odstránenie vady) tovaru, odstúpenie od zmluvy z dôvodu vád tovaru
2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
2.2 Postup pri reklamácii:
Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie  kupujúci môže vyplniť reklamačný formulár na stránkach eshopu - http://eshop.kysuckemuzeum.sk, prípadne môže kupujúci využiť formulár, ktorý
nájdete TU . Poprosím zašlite tiež upozornenie o tejto skutočnosti na našu e-mailovú adresu kysuckemuzeum@vuczilina.sk.
Poškodený tovar kupujúci zabalí, spolu s priloženým formulárom s popisom zistenej závady, číslom faktúry.  Na každý tovar sa vzťahuje zákonom, výrobcom stanovená záručná lehota. Tovar zaslať na adresu: Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca.

Článok IV
Náklady reklamačného jednania:
1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí kupujúci na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru kupujúcemu hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.
3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru kupujúcemu hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
Ak si kupujúci neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má Kysucké múzeum právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,- € za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, Kysucké múzeum si vyhradzuje právo odpredaja veci tretej osobe.

Článok V
Záručné podmienky a záručná doba
1. Na dodaný tovar vzťahuje zákonom, výrobcom stanovená záručná lehota.
 
Článok VI
Alternatívne riešenie sporov
1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
2. Alternatívne riešenie sporov (ďalej ARS) môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
3. Návrh Kupujúceho na začatie ARS musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok VII
Spracúvanie osobných údajov
1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účel vybavenie reklamácie. Predávajúci poskytne osobné údaje Kupujúceho príjemcom, ktorým je povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, tretia strana ako napr. Slovenská pošta. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných predpisov o ochrane osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť. Kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na účely vybavenia reklamácie, ich neposkytnutie, môže mať za následok nevybavenie reklamácie. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore platnými predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: osobneudaje@kysuckemuzeum.sk.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na eshop.kysuckemuzeum.sk.
 

Schválila: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea