Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti internetového predaja publikácií a propagačných materiálov Kysuckého múzea (ďalej len “predávajúci”) jej obchodnému partnerovi (ďalej len “kupujúci”).
OP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu Kysuckého múzea http://eshop.kysuckemuzeum.sk.

I. Základné ustanovenia
Predávajúci
Kysucké múzeum, IČO 36145076, so sídlom Moyzesova 50, 022 01 Čadca, je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na http://kysuckemuzeum.sk v sekcii “Kontakty”.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ (fyzická osoba) alebo podnikateľ. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Na tieto OP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kúpna zmluva
Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

II. Ochrana osobných údajov
V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaním objednávky na eshop.kysuckemuzeum.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci poskytne osobné údaje príjemcom: Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, Daňovému úradu, prípadne iným orgánom verejnej moci a Slovenskej pošte.
Poskytnutie údajov Slovenskej pošte, ktorú prevádzkuje Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, je potrebné pre dodanie objednaného tovaru na adresu kupujúceho uvedené v objednávke.
Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho prostredníctvom sprostredkovateľa: iSpin2 od spoločnosti Asseco Solutions a.s. so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00602311.
Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Kupujúci neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 461/2003 Z. z. o účtovníctve). Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@kysuckemuzeum.sk .
Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

III. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné.  V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. K cenám produktov v e-shope je nutné pripočítať si cenu poštovného, ktorá je platná v zmysle Tarify Slovenskej pošty.
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou za tovar. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

IV. Objednávanie
Objednávať je možné prostredníctvom elektronického obchodu na http://eshop.kysuckemuzeum.sk/ (ďalej len "e-shop”) alebo osobným odberom priamo v Kysuckom múzeu.

V. Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 10 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z. z.) prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom odporúčame vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
Toto právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 6 Zákona sa v niektorých prípadoch neuplatňuje. Napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
Tovar nesmie byť vrátený predávajúcemu na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

VI. Reklamačný poriadok a záručné podmienky
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej v primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
Reklamáciu je potrebné uplatniť si osobne v sídle Kysuckého múzea v Čadci, v mieste zakúpenia tovaru alebo prostredníctvom reklamačného formuláru. O reklamácii predávajúci rozhodne do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Postup pri reklamácii:
Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie kupujúci vyplní reklamačný formulár na stránkach eshopu - http://eshop.kysuckemuzeum.sk, prípadne môže využiť formulár na stiahnutie TU . Kupujúci tiež odošle  upozornenie o tejto skutočnosti na našu e-mailovú adresu kysuckemuzeum@vuczilina.sk.
Poškodený tovar kupujúci zabalí, doplní popis zistenej závady, číslom faktúry (viď formulár).
Na každý tovar sa vzťahuje zákonom, výrobcom stanovená záručná lehota. Tovar potrebné zaslať na adresu: Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca.
Náklady reklamačného jednania:
1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.
3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má Kysucké múzeum právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,- € za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, Kysucké múzeum si vyhradzuje právo odpredaja veci tretej osobe.

VII. Platobné podmienky
Kupujúci si môže zvoliť niektorý z týchto spôsobov úhrady:
a) Platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru - osobne v expozíciách Kysuckého múzea. Platba platobnou kartou nie je možná.
b) Dobierku - kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí zásielky na pošte alebo poštovému doručovateľovi.

VIII. Dodacie podmienky

V prípade, že kupujúci zistí po prevzatí poškodenie obsahu zásielky, je nutné najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo e-mailom kontaktovať predávajúceho. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

Doprava, poštovné a balné
Tovar zasiela predajca na dobierku Slovenskou poštou. Poštovné je účtované podľa Tarify Slovenskej pošty, pri menších zásielkach ako list s dobierkou, pri väčších ako balík.
V prípade záujmu zaslania zásielky na poštu (nie na adresu), je potrebné túto informáciu vpísať do poznámky v objednávke.
Predajca vyberá vždy najlacnejší spôsob dopravy v závislosti od hmotnosti a a rozmerov zásielky.
Cena zásielky s dobierkou je účtovaná podľa Tarify Slovenskej pošty. Pozri http://cennik.posta.sk/ (elektronický podaj). K objednávke je nutné pripočítať balné 0,50 €.

IX. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia
Tieto OP sú platné od 29.05.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť obchodné podmienky. Zmeny a/alebo doplnky OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na eshop.kysuckemuzeum.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto OP bez predchádzajúceho upozornenia. Týmito sa rušia predchádzajúce OP platné od 1.3.2014.

Schválila: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea